Presidiet

UPS presidium utgörs av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören. Presidiet har ansvar för den övergripande verksamheten så som organisationsutveckling, styrelsemöten, nyhetsbrev, förberedelser inför årsmöten och föreningens ekonomi.

Ordförande

Ordföranden är ytterst ansvarig för föreningens och styrelsens verksamhet. I praktiken innebär det att ordförande leder styrelsens arbete och samordnar utskottens verksamhet. Ordförande företräder också ofta föreningen i officiella sammanhang.

Ordförande nås bäst via mejl på  [email protected].

Vice ordförande

Vice ordförande bistår ordförande i dennes arbete. Detta innebär planering och visionering med övriga presidiet. Vice står även för den löpande kontakten med Folkuniversitetet, har särskilt ansvar för kontakten med sektioner, utbildningsrådet och fristående ämbeten samt har ansvar i att verka för föreningens samarbete med andra politices- och studentföreningar.

Vice ordförande nås bäst via mejl på [email protected].

Kassör

UPS kassör har huvudansvaret för föreningens ekonomi och tillgångar. Den löpande verksamheten utgörs av uppföljning av föreningens budget och bokföring. Normalt har kassören en aktiv roll i den långsiktiga utvecklingen genom sitt deltagande i styrelsen och presidiet.

Kassören nås bäst via mejl på [email protected].

Sekreterare

Sekreteraren har det yttersta ansvaret för föreningens kommunikation med sina medlemmar, främst via UPS veckovisa nyhetsbrev. Detta innebär ett särskilt ansvar i att upprätthålla samarbetet och kontakten med alumniregistret samt i att föra protokoll om den löpande verksamheten. Sekreteraren ansvarar även för rent organisatoriska saker som att se till att rutinhandböcker uppdateras, ha viss koll på hemsidans och Storegate, uppdatera alumniregistret samt ansvara över medlemsregistreringen i föreningen.

Sekreteraren nås bäst via mejl på [email protected].

The Presidium

The Presidium consists of the Chairman, Vice Chairman, the Secretary and the Cashier. The presidium is responsible for the central activities of the organisation. These include: organisational development, board meetings, newsletters, preparation for annual meetings and the economics of the association.

The Chairman

The Chairman is the chief executive of the association and its activities. The Chairman conducts the ongoing work of the board and coordinates the activities run by the committees. Further to this, the chairman also represents the association at official events.
The Chairman is best reached at [email protected]

The Vice Chairman

The Vice Chairman assists the executive in the ongoing work of the board. This involves planning with the presidium. The Vice Chariman is also responsible for the maintenance of the relationship with Folkuniversitetet. The Vice Chairman also has a particular responsibility in communicating with the sections, the education committee and independent offices. The Vice President should also endeavor to cooperate with other associations connected to the fields of political science.
The Vice Chairman is best reached at [email protected]

 The Cashier

The Cashier is responsible for the economy of the association and its financial assets. The ongoing activity involves monitoring the budget and accounting. Normally the Cashier has an active role in the long term development of the association through its representation in the board and the presidium.
The Cashier is best reached at [email protected].

The Secretary 

The Secretary has the highest responsibility when it comes to communicating with the members of the association. This is done mainly through the UPS weekly newsletter. This also involves a responsibility in maintaining cooperation and communication with the alumnus register as well as writing the  protocol of the ongiong activities of the association. The secretary is also accountable for strictly organizational duties such as updating routine-handbooks, acquiring an overview of the website and storegate and finially monitoring the  membership registration of the association.
The Secretary is best reached at [email protected]