Webbutskottet

Webutskottets uppgift är att administrera föreningens närvaro på internet, inklusive hemsidan och styrelsens kommunikationsverktyg. Vid frågor gällande hemsidan kan ni vända er till webbutskottets ordförande på webb@uppsalapolitices.se.

The Web Committee is responsible for the UPS´s internet activities. This mostly involves making sure that the website looks good and that it works. The committee also deals with the UPS instagram account and other social networks. This fall it began the process of translating the website into English. Please contact the committee at webb@uppsalapolitices.se if you have any thoughts concerning this.

Utbildningsrådet

392450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsrådet är det utskott inom UPS som sysslar med studiebevakning för politicesstudenters räkning. Utbildningsrådets möten är öppna för alla föreningens medlemmar och alla uppslag, förslag och dylikt välkomnas. Genom Utbildningsrådet kan enskilda medlemmar få hjälp att driva frågor på program-, institutions- och fakultetsnivå.

Den som har fått problem med något moment i utbildningen eller med exempelvis en enskild lärare kan vända sig till Utbildningsrådet för stöd och hjälp. Om det inte räcker med det stöd som Utbildningsrådet kan bidra med så vet man i detta utskott till vem det är lämpligt att vända sig för ytterligare hjälp. Utbildningsrådet fungerar kollektivt som medlemmarnas studerandeskyddsombud och det är hit medlemmarna vänder sig för att få hjälp med frågor som rör arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala.

Utbildningsrådet har ett nära samarbete med politices kandidatprogrammets koordinator och studierektor Marie Nylund och med studierektorerna vid de institutioner som är kopplade till politices kandidatprogrammets obligatoriska delkurser, vilka är: den statsvetenskapliga, den nationalekonomiska, den statistiska samt den företagsekonomiska institutionen.

Kontakten med företrädare för de olika institutionerna sker bland annat genom politices kandidatprogrammets ledningsgrupp till vilken dess ordförande, Marie Nylund, kallar till möten 1-2 gånger per termin. Ledningsgruppen är ett utmärkt forum för att diskutera programmets uppbyggnad, enskilda kursers utformning och framtida förändringar ur både institutions-, lärar- och studentperspektiv.

För att komma i kontakt med Utbildningsrådet, var vänlig kontakta utbildning@uppsalapolitices.se.

The committee of Education’s main focus is to monitor education and student influence, but it also serves as a support centre for students who need help or advice. The Education Committee for example helps individual members to pursue issues at program, departmental or faculty level. The committee also works as the students’ safety representative and it deals with the improvement of students’ rights, conditions and work environment, both physical and social. All members of UPS are welcome to join the meetings. Any suggestions, thoughts and ideas are appreciated.

To come in contact with Education Committee please contact utbildning@uppsalapolitices.se.

Sport- och Lekutskottet

Klasskamp

 

Sport- och lekutskottet – Spolen – strävar efter att få till det aktiva livet bland Uppsalas politicesstudenter. Efter hårda studier kan det ibland behövas ett avbrott och då finns Spolen där för att se till att benen får springa av sig eller att hjärncellerna får tänka på annat. Det varvas mellan kontinuerliga och sporadiska aktiviteter, allt beroende på medlemmarnas aktivitetsgrad. Varje vecka spelas det fotboll och volleyboll och den årliga Åreresan i januari har blivit ett oföränderligt inslag!

Stående aktiviteter för varje termin är bland andra Klasskampen under hösten, TP-turneringar och Forsränningen den sista april. Spolens ambition är att låta alla medlemmar få delta på den nivå de vill och att alla förslag är bra förslag! Vill du engagera dig, om du brinner för någon speciell aktivitet eller bara vill checka läget, så kom på ett möte och gör dig hörd.

Enklast går det att nå Spolen på spolen@uppsalapolitices.se.

The sports and games committee – Spolen – strives to create an active life among the students of Uppsala politices. After studying hard, a break is sometimes needed, Spolen is there to make sure you get to let your brain think about something else for a while. The activities in Spolen are dependent on the member’s involvement and so there are a mixture of one off and long running activities. Every week football and volleyball games are organized. There is an annual trip to Åre (a swedish ski-centre) in January which has become an un-missable event! Recurrent activities in each semester include Klasskampen (Clash of the classes) in the fall, TP tournaments and rafting at the end of April. Spolen’s ambition is to let all members participate at the level they want. All suggestions are good suggestions! If you want to get involved, if you are passionate about a particular activity or just want to check what’s up, attend a meeting and make your voice heard.
The simplest way to contact Spolen is by email: spolen@uppsalapolitices.se.

Polmagasinet

Polmagasinet4HT2012

Polmagasinet är UPS officiella tidskrift; en tidning av politicesstudenter – för politicesstudenter. Vårt mål är att rapportera, granska och förmedla det som händer inom de samhällsvetenskapliga institutionerna samtidigt som vi vill inspirera till en lysande framtid för Sveriges bästa studenter.

Polmagasinet utkommer med två nummer om 24 sidor varje termin och har för närvarande en upplaga på cirka 300 exemplar. Vill du ta del av Polmagasinets senaste upplaga kan du se det på vår hemsida.

Vill du komma i kontakt med redaktionen för Polmagasinet gör du det enklast på polmagasinet@uppsalapolitices.se.

Polmagasinet is the official magazine of UPS. It is a paper created by political science students, for political science students. Our goal is to report, examine and announce the news of the social science institutions, while hoping to inspire a brilliant future for the best students of Sweden. Polmagasinet is published in two magazines of 24 pages each semester. The magazine currently has a circulation of about 300 copies. If you would like to view the last issue of Polmagasinet, you can see it on our webpage. 

If you would you like to contact the editors of Polmagasinet the simplest way is to email: polmagasinet@uppsalapolitices.se.

Kontaktutskottet

Kontaktutskottets uppgift är att verka som en länk mellan programmets studenter och arbetslivet. Vi bjuder in gäster från spännande arbetsplatser för att berätta om sina arbetslivserfarenheter och anordnar studiebesök hos potentiella arbetsgivare.

Vill du engagera dig i Kontaktutskottet? Har du har tips på föreläsare? Vill du besöka en speciell arbetsplats? Hör då av dig till kontaktutskottet@uppsalapolitices.se.

The Committee of Communications functions as a link between the students of the program and the labour market. We invite guests from interesting fields and companies to talk about their experiences and we also arrange company visits to potential employers.

Do you want to join the Committee of Communications? Do you want advice from guests? Do you want to visit a specific company or organization? Feel free to contact us at: kontaktutskottet@uppsalapolitices.se