Fristående ämbeten

UPS har diverse fristående ämbeten som alla har tillkommit vid olika tidpunkter under åren.

Fotoämbetsperson

Fotoämbetsperson tillkom i föreningen som ett officiellt ämbete under år 2011 och har sedan dess valts av medlemmarna under årsmötet och extra medlemsmöte. Fotoämbetspersonen har ingen beskriven roll i föreningens stadgar utan har som praxis att vara den som väljs till att sköta föreningens fotohantering. I Fotoämbetets praktiska uppgifter ingår det att vara med och fotografera och dokumentera de evenemang och aktiviteter som föreningens olika utskott ordnar.

Insparksgeneralerna

Generalerna tillsätts inför insparken, som hålls på höstterminen varje år,  för både politices kandidat- och masterprogram. Insparksgeneralerna väljs av UPS Styrelse på förslag av förra årets generaler.

Jämlikhetsansvarig

Jämlikhetsansvarig (Jäma) tillkom i föreningen som ämbete under våren 2015. Jäma kan vara en person eller flera, önskvärt är att de är två. Jäma har som uppgift att se till att UPS förtroendevalda följer UPS jämlikhetspolicy och hjälper förtroendevalda i jämlikhetsfrågor. Jäma sitter inte i styrelsen.

Valkommittén

Valkommittén ersätter sedan år 2011 den tidigare valberedningen. Valkommittén ska verka för att få så många som möjligt att engagera sig och få information om föreningens verksamhet och olika utskott. Valkommittén utses enligt föreningens stadgar minst sex veckor före årsmötet eller ett extra medlemsmöte. Information om kandidering för plats i valkommittén skickas ut i god tid efter terminsstarterna.

Recentiorsrepresentant

För varje termin som det inte finns en recentior, det vill säga politices kandidatstuderande, i föreningens styrelse ska en recentiorsrepresentant tillsättas. En recentiorsrepresentant ska företräda föreningens recentiorer i styrelsen.

Masterrepresentant

För varje termin som det inte finns en politices mastersstuderande i föreningens styrelse ska en masterrepresentant tillsättas. En masterrepresentant ska företräda föreningens mastersstuderande i styrelsen.

UPS has a few freestanding positions that have been created through the years.

Photography Official

Photography Official – The position of Photography Official was created as an official position in 2011, since then it has been appointed by the members at the yearly assembly and extraordinary assembly. The Photography Official has no formally described role in the regulations of the association, but is regarded by praxis as the person in charge of the association’s photographic needs. In practice, this means the Photography Official participates and documents events and activities organized by the association’s committees.

The Introduction Generals

 

The Introduction Generals – The Introduction Generals are elected before the annual Introductory Week of both the Bachelor and Master programs of political science. The four officials are elected by the Board at the suggestions of the previous Introduction Generals. 

Election Committee

The Election Committee replaced the Identification Committee in 2011. Its task is to attract as much attention as possible to elections of the different positions, in committees and otherwise. The Election Committee is appointed, according to the regulations of the associations, six weeks before the yearly assembly or extraordinary assemblies. Information concerning candidates for the Election Committee is sent out in a timely fashion after the start of each semester.

Recentior Representative

Recentior Representative – For every semester in which there is no recentior (lt. “newer”, new student) in the Board, a Recentior Representative shall be appointed. The Recentior representative shall represent the recentiors of the association before the Board.

Master Representative

Master Representative – For every semester in which there is no master student on the Board, a Master Representative shall be appointed. The Master Representative shall represent the master students of the association before the Board.

Radioutskottet (Sen lunch med PK)

Radioutskottet sänder “Sen lunch med PK” för UPS räkning. Programmet har fokus på inrikespolitiska frågor så som verklighetens folk och facebooks politiska agenda. Vi har debatter med höjdare inom riksdagspartierna och intervjuer med fulla politiker. Carola, Maria Montazami, Lars Leijonborg, Carl Bildt, Mona Sahlin, Maud Olofsson och Maria Wetterstrand brukar gästa med jämna mellanrum.

Programmen görs av inrikespolitiska nördar som älskar att kolla på Agenda men som drömmer
om att slå igenom som standup komiker. Vi sänder kl 18:00 varje onsdag!

Vill du komma i kontakt med Radioutskottet eller Sen lunch med PK. nås de enklast på radio@uppsalapolitices.se.

The Radio Committee organises “Sen lunch med PK” (Late lunch with PK) on behalf of UPS. The program focuses on domestic issues such as people of the real world and Facebook’s political agenda. We have debates with the big shots within the parliamentary parties of Sweden and have interviews with politicians. Carola, Maria Montazami, Lars Leijonborg, Carl Bildt, Mona Sahlin, Maud Olofsson and Maria Wetterstrand are recurrent guests. 

The shows are made by domestic politics geeks who love to watch the swedish political tv program Agenda, but dream about making it as standup comedians. We broadcast at 6 pm every Wednesday! 
If you want to get in touch with the Radio Committee or Sen lunch med PK, they can be reached at radio@uppsalapolitices.se.

Kommunikations- och Marknadsföringsutskottet

Koma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikations- och marknadsföringsutskottet är ett av föreningens senaste tillskott. Utskottet, som oftast kallas för KoMa, har sedan 2011 ersatt det tidigare PR-utskottet.

Kommunikations- och marknadsföringsutskottet ansvarar för den löpande kontakten med föreningens sponsorer. Utskottet ansvarar även för att aktivt skapa nya samarbeten med näringsliv och organisationer samt för att marknadsföra föreningen som ett varumärke. Utskottet utvecklar även föreningens interna kommunikation till sina medlemmar och utskott genom information och tryckmaterial som affischering och liknande.

Några av utskottets viktigaste uppgifter är att förnya och skapa nya samarbeten med sponsorer till UPS verksamhet. Utöver detta löpande arbete verkar utskottet som en informationskanal såväl inom föreningen som mellan dess medlemmar, samt gentemot de externa kontakter som föreningen dagligen möter.

Ordförande för Kommunikations- och marknadsföringsutskottet nås bäst på koma@uppsalapolitices.se.

The communications and marketing committee is one of the latest additions to the association. The committee, which often is referred to as KoMa, since 2011, has replaced the former PR-Committee.

The communications and marketing committee is responsible for contacting the sponsors of the association. The committee is also responsible for creating new partnerships with companies and organizations as well as marketing the association as a brand. The committee also develops the internal communications with its members and co-associations through the internet as well as in printed media.

Some of the most important assignments the association is tasked with involves renewing and creating new partnerships with sponsors to UPS business. Apart from this continuous work, the association also functions as an information channel between its members as well as with external contacts which the association stays in daily contact with.

The president of the communications and marketing committee can favorable be reached at: koma@uppsalapolitices.se

Webbutskottet

Webutskottets uppgift är att administrera föreningens närvaro på internet, inklusive hemsidan och styrelsens kommunikationsverktyg. Vid frågor gällande hemsidan kan ni vända er till webbutskottets ordförande på webb@uppsalapolitices.se.

The Web Committee is responsible for the UPS´s internet activities. This mostly involves making sure that the website looks good and that it works. The committee also deals with the UPS instagram account and other social networks. This fall it began the process of translating the website into English. Please contact the committee at webb@uppsalapolitices.se if you have any thoughts concerning this.

Utbildningsrådet

392450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsrådet är det utskott inom UPS som sysslar med studiebevakning för politicesstudenters räkning. Utbildningsrådets möten är öppna för alla föreningens medlemmar och alla uppslag, förslag och dylikt välkomnas. Genom Utbildningsrådet kan enskilda medlemmar få hjälp att driva frågor på program-, institutions- och fakultetsnivå.

Den som har fått problem med något moment i utbildningen eller med exempelvis en enskild lärare kan vända sig till Utbildningsrådet för stöd och hjälp. Om det inte räcker med det stöd som Utbildningsrådet kan bidra med så vet man i detta utskott till vem det är lämpligt att vända sig för ytterligare hjälp. Utbildningsrådet fungerar kollektivt som medlemmarnas studerandeskyddsombud och det är hit medlemmarna vänder sig för att få hjälp med frågor som rör arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala.

Utbildningsrådet har ett nära samarbete med politices kandidatprogrammets koordinator och studierektor Marie Nylund och med studierektorerna vid de institutioner som är kopplade till politices kandidatprogrammets obligatoriska delkurser, vilka är: den statsvetenskapliga, den nationalekonomiska, den statistiska samt den företagsekonomiska institutionen.

Kontakten med företrädare för de olika institutionerna sker bland annat genom politices kandidatprogrammets ledningsgrupp till vilken dess ordförande, Marie Nylund, kallar till möten 1-2 gånger per termin. Ledningsgruppen är ett utmärkt forum för att diskutera programmets uppbyggnad, enskilda kursers utformning och framtida förändringar ur både institutions-, lärar- och studentperspektiv.

För att komma i kontakt med Utbildningsrådet, var vänlig kontakta utbildning@uppsalapolitices.se.

The committee of Education’s main focus is to monitor education and student influence, but it also serves as a support centre for students who need help or advice. The Education Committee for example helps individual members to pursue issues at program, departmental or faculty level. The committee also works as the students’ safety representative and it deals with the improvement of students’ rights, conditions and work environment, both physical and social. All members of UPS are welcome to join the meetings. Any suggestions, thoughts and ideas are appreciated.

To come in contact with Education Committee please contact utbildning@uppsalapolitices.se.