Radioutskottet (Sen lunch med PK)

Radioutskottet sänder “Sen lunch med PK” för UPS räkning. Programmet har fokus på inrikespolitiska frågor så som verklighetens folk och facebooks politiska agenda. Vi har debatter med höjdare inom riksdagspartierna och intervjuer med fulla politiker. Carola, Maria Montazami, Lars Leijonborg, Carl Bildt, Mona Sahlin, Maud Olofsson och Maria Wetterstrand brukar gästa med jämna mellanrum.

Programmen görs av inrikespolitiska nördar som älskar att kolla på Agenda men som drömmer
om att slå igenom som standup komiker. Vi sänder kl 18:00 varje onsdag!

Vill du komma i kontakt med Radioutskottet eller Sen lunch med PK. nås de enklast på radio@uppsalapolitices.se.

The Radio Committee organises “Sen lunch med PK” (Late lunch with PK) on behalf of UPS. The program focuses on domestic issues such as people of the real world and Facebook’s political agenda. We have debates with the big shots within the parliamentary parties of Sweden and have interviews with politicians. Carola, Maria Montazami, Lars Leijonborg, Carl Bildt, Mona Sahlin, Maud Olofsson and Maria Wetterstrand are recurrent guests. 

The shows are made by domestic politics geeks who love to watch the swedish political tv program Agenda, but dream about making it as standup comedians. We broadcast at 6 pm every Wednesday! 
If you want to get in touch with the Radio Committee or Sen lunch med PK, they can be reached at radio@uppsalapolitices.se.

Kommunikations- och Marknadsföringsutskottet

Koma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikations- och marknadsföringsutskottet är ett av föreningens senaste tillskott. Utskottet, som oftast kallas för KoMa, har sedan 2011 ersatt det tidigare PR-utskottet.

Kommunikations- och marknadsföringsutskottet ansvarar för den löpande kontakten med föreningens sponsorer. Utskottet ansvarar även för att aktivt skapa nya samarbeten med näringsliv och organisationer samt för att marknadsföra föreningen som ett varumärke. Utskottet utvecklar även föreningens interna kommunikation till sina medlemmar och utskott genom information och tryckmaterial som affischering och liknande.

Några av utskottets viktigaste uppgifter är att förnya och skapa nya samarbeten med sponsorer till UPS verksamhet. Utöver detta löpande arbete verkar utskottet som en informationskanal såväl inom föreningen som mellan dess medlemmar, samt gentemot de externa kontakter som föreningen dagligen möter.

Ordförande för Kommunikations- och marknadsföringsutskottet nås bäst på koma@uppsalapolitices.se.

The communications and marketing committee is one of the latest additions to the association. The committee, which often is referred to as KoMa, since 2011, has replaced the former PR-Committee.

The communications and marketing committee is responsible for contacting the sponsors of the association. The committee is also responsible for creating new partnerships with companies and organizations as well as marketing the association as a brand. The committee also develops the internal communications with its members and co-associations through the internet as well as in printed media.

Some of the most important assignments the association is tasked with involves renewing and creating new partnerships with sponsors to UPS business. Apart from this continuous work, the association also functions as an information channel between its members as well as with external contacts which the association stays in daily contact with.

The president of the communications and marketing committee can favorable be reached at: koma@uppsalapolitices.se

Webbutskottet

Webutskottets uppgift är att administrera föreningens närvaro på internet, inklusive hemsidan och styrelsens kommunikationsverktyg. Vid frågor gällande hemsidan kan ni vända er till webbutskottets ordförande på webb@uppsalapolitices.se.

The Web Committee is responsible for the UPS´s internet activities. This mostly involves making sure that the website looks good and that it works. The committee also deals with the UPS instagram account and other social networks. This fall it began the process of translating the website into English. Please contact the committee at webb@uppsalapolitices.se if you have any thoughts concerning this.

Utbildningsrådet

392450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsrådet är det utskott inom UPS som sysslar med studiebevakning för politicesstudenters räkning. Utbildningsrådets möten är öppna för alla föreningens medlemmar och alla uppslag, förslag och dylikt välkomnas. Genom Utbildningsrådet kan enskilda medlemmar få hjälp att driva frågor på program-, institutions- och fakultetsnivå.

Den som har fått problem med något moment i utbildningen eller med exempelvis en enskild lärare kan vända sig till Utbildningsrådet för stöd och hjälp. Om det inte räcker med det stöd som Utbildningsrådet kan bidra med så vet man i detta utskott till vem det är lämpligt att vända sig för ytterligare hjälp. Utbildningsrådet fungerar kollektivt som medlemmarnas studerandeskyddsombud och det är hit medlemmarna vänder sig för att få hjälp med frågor som rör arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala.

Utbildningsrådet har ett nära samarbete med politices kandidatprogrammets koordinator och studierektor Marie Nylund och med studierektorerna vid de institutioner som är kopplade till politices kandidatprogrammets obligatoriska delkurser, vilka är: den statsvetenskapliga, den nationalekonomiska, den statistiska samt den företagsekonomiska institutionen.

Kontakten med företrädare för de olika institutionerna sker bland annat genom politices kandidatprogrammets ledningsgrupp till vilken dess ordförande, Marie Nylund, kallar till möten 1-2 gånger per termin. Ledningsgruppen är ett utmärkt forum för att diskutera programmets uppbyggnad, enskilda kursers utformning och framtida förändringar ur både institutions-, lärar- och studentperspektiv.

För att komma i kontakt med Utbildningsrådet, var vänlig kontakta utbildning@uppsalapolitices.se.

The committee of Education’s main focus is to monitor education and student influence, but it also serves as a support centre for students who need help or advice. The Education Committee for example helps individual members to pursue issues at program, departmental or faculty level. The committee also works as the students’ safety representative and it deals with the improvement of students’ rights, conditions and work environment, both physical and social. All members of UPS are welcome to join the meetings. Any suggestions, thoughts and ideas are appreciated.

To come in contact with Education Committee please contact utbildning@uppsalapolitices.se.

Sport- och Lekutskottet

Klasskamp

 

Sport- och lekutskottet – Spolen – strävar efter att få till det aktiva livet bland Uppsalas politicesstudenter. Efter hårda studier kan det ibland behövas ett avbrott och då finns Spolen där för att se till att benen får springa av sig eller att hjärncellerna får tänka på annat. Det varvas mellan kontinuerliga och sporadiska aktiviteter, allt beroende på medlemmarnas aktivitetsgrad. Varje vecka spelas det fotboll och volleyboll och den årliga Åreresan i januari har blivit ett oföränderligt inslag!

Stående aktiviteter för varje termin är bland andra Klasskampen under hösten, TP-turneringar och Forsränningen den sista april. Spolens ambition är att låta alla medlemmar få delta på den nivå de vill och att alla förslag är bra förslag! Vill du engagera dig, om du brinner för någon speciell aktivitet eller bara vill checka läget, så kom på ett möte och gör dig hörd.

Enklast går det att nå Spolen på spolen@uppsalapolitices.se.

The sports and games committee – Spolen – strives to create an active life among the students of Uppsala politices. After studying hard, a break is sometimes needed, Spolen is there to make sure you get to let your brain think about something else for a while. The activities in Spolen are dependent on the member’s involvement and so there are a mixture of one off and long running activities. Every week football and volleyball games are organized. There is an annual trip to Åre (a swedish ski-centre) in January which has become an un-missable event! Recurrent activities in each semester include Klasskampen (Clash of the classes) in the fall, TP tournaments and rafting at the end of April. Spolen’s ambition is to let all members participate at the level they want. All suggestions are good suggestions! If you want to get involved, if you are passionate about a particular activity or just want to check what’s up, attend a meeting and make your voice heard.
The simplest way to contact Spolen is by email: spolen@uppsalapolitices.se.